18.02.2022 tarihli, 2019/5 E. ve 2022/1 K. sayılı Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu kararı ile ifa zamanı henüz gelmemiş bir alacak için açılmış davada, ifa zamanı henüz gelmediği ve dolayısıyla davanın açılmasında dava şartlarını düzenleyen Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 114/1(h) madde hükmü uyarınca henüz bir hukuki yarar bulunmadığı gerekçesiyle mahkemece davanın usulden reddine karar verilmesi gerektiğine hükmedilmiştir. Konuya ilişkin hazırladığımız bilgi notunu aşağıda bilginize sunarız.