ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu ve Kişisel Veri Kategorileri

698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) kapsamında, kimlik, iletişim, mesleki deneyim bilgileri ile özgeçmişinizde bulunan diğer bilgiler şeklinde tarafımıza ilettiğiniz tüm kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Av. Levent Abdullah Yenigün ve Av. Gökhan Özoğul (birlikte “ÖY Partners” olarak anılacaklardır) tarafından işlenmektedir.

2. Tanımlar

  • Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
  • Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz; çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz, aday başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacı kapsamında tarafınızca belirtilen referanslarınıza aktarılmaktadır.

5. Yöntem ve Hukuki Sebep

Tarafınızdan elektronik ortamda yazılı olarak toplanan kişisel verileriniz, işbu metnin 3. maddesinde belirtilen amaçla sınırlı şekilde ve 6698 sayılı Kanun’un 5/2-f maddesi uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak otomatik, yollarla toplanmaktadır.

6. Başvuru Usul ve Esasları

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; https://ozogulyenigunpartners.com/ web sayfamızdan temin edebileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak ve her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan; kvkk@ozogulpartners.com e-posta adresimize sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile, Halaskargazi Mah. Kuyumcu İrfan Sok. No: 7/2 Şişli İstanbul adresimize yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu ÖY Partners olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ÖY Partners tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.